Sozial Sécherheet

D’Gesondheet, d’Wuelbefannen op der Aarbecht, d’sozial Protektioun an d’Solidaritéit tëschent de Generatioune sinn Elementer déi zur wirtschaftlecher a sozialer Attraktivitéit bäidroen an e Garant vum soziale Fridde sinn. D’UEL huet ëmmer ervirgestrach wéi wichteg se d’Sécherheet an d’Gesondheet vun de Salariéë fënnt. Dat sëtzt viraus datt eis Sécherheetssystemer optimal funktionéieren a virun allem datt all déi betraffen Acteuren sech hirer Verantwortung op deem Gebitt bewosst sinn.

Groupe de travail Sozial Sécherheet

Président :

Jean-Paul Olinger, UEL

Membres :

Marc Hengen, ACA
Christel Chatelain, Chambre de Commerce
Marc Gross, Chambre des Métiers
Claude Bizjak, clc
Sara Scombussolo, Fédération des Artisans
Marc Kieffer, FEDIL
François Koepp, Horesca

Secrétaire du GT :

Michèle Marques, UEL

Rapporteur :

Fabienne Lang, UEL

3249